Salı
Çok Bulutlu
4°C | 9°C
Çarşamba
Yağışlı
5°C | 11°C
Perşembe
Yağışlı
7°C | 13°C

ALPULLU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

Konu ALPULLU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ
Karar Tarihi 01/02/2017
Karar No 08
Müdürlük / Birim ZABITA KOMİSERLİĞİ

ALPULLU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam: MADDE 2- Bu yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukuki dayanak: MADDE 3- Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 13.maddesinin son bendi, 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 51 inci maddesi, 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ile 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.

 

 

 

Tanımlar: MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

 

a)Belediye: Alpullu Belediyesini,

 

b)Belediye Başkanı: Alpullu Belediye Başkanını,

 

c) Belediye Meclisi: Alpullu Belediye Meclisini,

 

d) Belediye Encümeni: Alpullu Belediye Encümenini,

 

e)Belediye Zabıtası: Alpullu Belediye Zabıtasını, ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Belediye Emir Ve Yasakları Huzur ve Sükûnla İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

 MADDE 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

(1) Halkın huzur ve sükûnunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak.

 

(2) Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız edecek çöp, sakatat,

yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.

 

(3) Umumi çeşmelerden; araçlarla veya hortumla, inşaatlara ve evlere su almak, bahçe sulamak, çeşmenin etrafını kirletmek, işgal etmek.

 

(4) Parklarda; çöp ve atık malzemeleri çevreye gelişi güzel vaziyette bırakmak.

 

(5) Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak ve zarar vermek.

 

(6) Hayvan pazarı, park ve panayırı dışında, hayvan alım ve satımı yapmak.

 

(7) Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.

 

(8) Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarıyla ses yükseltici cihazlar veya hoparlör ile cadde ve sokaklara yayın yapmak, bu tür cihazlar kullanılarak çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek, çalgıcılık yapmak, megafon ile gezici satıcılık yapmak

 

(9) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak.

 

 

 

 

 

 

(10) Belediye Zabıta memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak.

 

(11) Açıkta çevreye ve insanlara zarar verecek şekilde her türlü eşya taşımak.

 

(12) İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile yüksek sesle bağırmak.

 

(13) İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak.

 

(14) Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak.

 

(15) Belediyece gösterilen alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak.

 

 

Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

(1) Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek,

 

(2) Kanalizasyon ve mazgalları tıkayan veya üzerlerini kapatan, fena koku yayan maddeler atmak ve dökmek yasak olup; aksi takdirde yapan ve yaptıranlar hakkında uygulanacak idari para cezası ile birlikte, tespiti yapılacak olan zararın tamamı ilgili kişi veya kişilerden tahsil edilir.

 

(3) Yol ve kaldırımlara paspas atmak, etrafı kirletecek ve/veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve kurutmak ve meskun saha içerisinde hayvan gübresi biriktirmek.

 

(4) Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak ve çevresini kirletmek.

 

(5) Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek.

 

(6) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak.

 

(7) Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırların yerlerini değiştirmek, zarar vermek,

 

(8) Belediye ait çöp bidonlarının iç kısmına poşet takmamak.

 

(9) Çöp kutularının üstü kapalıda olsa çöp toplama gün ve saatleri dışında çıkarmak.

 

(10) Kışın binaların, işyerlerinin ve evlerin önünde biriken kar birikintilerini temizlememek.

 

(11) Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışıklık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, pasaj vb. yerlerin ortak kullanım alanlarına bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak.

 

(12) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak, apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek.

 

 

 

 

 

 

(13) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, lavabo, banyo, mutfak, tuvalet akarları ile foseptik ve her türlü sanayi ve kirli suların, izinsiz olarak ana kanala bağlantısını yapmak veya boş alana bırakmak. Yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek.

 

(14) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek.

 

(15) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.

 

(16) Bina cepheleri yıkanırken, boyanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken; gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve işyerlerinin temizlenmesiyle oluşan atık suları, yaya kaldırımlarına akıtarak bırakmak.

 

(17) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile halı, çamaşır vb. şeyleri asmak.

 

(18) Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak, çevreyi kirletmek.

 

(19) Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, belediyenin ihtarına rağmen kesmemek.

 

(20) Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek.

 

 

(21) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların, gezdirilen evcil hayvanların, cadde, sokak ve yol üzerinden geçirilen küçük ve büyük baş hayvan sürülerinin yerleri kirletmesine meydan vermek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, mezarlık ve mabetlerin avlularında otlatmak, sirk gösterisi gayesiyle cadde ve sokaklarda hayvan oynatmak.

 

(22) Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, depo etmek (yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariç) ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek.

 

(23) Araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması.

 

(24) Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde ve sokak üzerine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olmak,

 

(25) Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek.

 

(26) Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her türlü hurda depolamak.

 

(27) Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp atıkları ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak.

 

(28) Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek

 

(29) Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynırlarının içine atmak.

 

(30) Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri, belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek.

 

 

 

 

 

 

(31) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya belediyeye, ait çöp imha sahalarına taşımaya ve Belediyeden izin alınan yerlere dökmeye mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.

 

(32) Fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, krom gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve krom tutucu filtre takılmaması.

 

 

Düzenin Sağlanması ile İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 7- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

(1) Umuma mahsus yerlerde, mabetlerin avlularında, terminal, gar ve parklarda bulunan banklarda yatmak.

 

(2) Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma lambalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, bozmak, kirletmek, düşürmek ve yerlerini değiştirmek.

 

(3) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, yük ve malzeme koymak, çimler üzerine araç park etmek, , ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.

 

(4) Umumi havuzlarda yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek.

 

(5) Kamuya ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek.

 

(6) Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların giriş, koridor ve merdivenlerini işgal etmek

 

(7) Bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.

 

(8) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.

 

(9) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda sondaj ve kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı ve sondaj esnasında cadde, sokak ve kamuya ait alanları kirletmek,

 

(10) Yol ve kaldırımları, her ne suretle olursa olsun, işgal etmek.

 

(11) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve

kaldırımlara; baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklâm levhası ve benzeri şeyler koymak.

 

(12) Tretuvarların üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklâm panoları dikmek, bulunan reklâm levhalarını cadde ve sokaklara amut(dikey) vaziyette takmak ve uzatmak,

 

(13) Dükkânların, sokak veya caddeye bakan cephelerine; çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak, ürün teşhir etmek.

 

 

 

 

 

(14) Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak.

 

(15) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak, otoparkın araç ile dolu olması nedeniyle işletmecisi tarafından otopark çevresine işgale sebebiyet verecek şekilde araç park ettirmek,

 

(16) İzin almadan şehir içerisinde reklam amaçlı el ilanı dağıtmak, tabela asmak.

 

(17) Pasaj, iş merkezi, çarşı vb. yerlerde açılacak olan her türlü iş yerinden bu gibi yerlerin koridorlarına, ortak kullanım alanlarına, cadde ve sokaklara koku ve duman yaymak

 

(18) Trafiğe kapalı yollara konulan baba direklerinin önlerine araç park ederek temizlik araçlarının ve acil durumlarda ambulans, itfaiyenin geçişine mani olmak.

 

 

Sağlık ve Esenlikle İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

 

MADDE 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

(1) Tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek.

 

(2) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesinin L bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonece Tosa’nın yanı sıra Dogo Argentino, Fila Brasileiro türü melezlerini beslemek cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek,

 

(3) Yol üzerindeki binaların cephelerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek.

 

 

(4) Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken karları, yaya ve araç trafiğini aksatacak şekilde, umuma ait kaldırımlara ve yollara atmak, binaların saçaklarından sarkan buz sarkıtlarını, tedbir alarak temizlememek.

 

 

(5) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, her nerede olursa olsun, çöp konteynırlarına atmak, açıkta bırakmak ve umuma mahsus yerlere atmak ve gömmek, cadde, sokak, bahçe ve halka açık alanlarda hayvan kesmek,

 

(6) Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yaparak, büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, parklara, bahçelere bırakmak dökmek.

 

(7) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinin EK-1/D maddesinin (e) bendi hükümlerini taşımayan motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde köfte, balık vb. gıdaların pişirilerek açıkta satışını yapmak.

 

(8) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak.

 

 

 

 

 

 

(9) Ruhsatlı mezbahalar haricinde kaçak hayvan kesimi yapmak.

 

(10) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçların şehir içerisinde konutlara bitişik olarak park etmesi, kolayca tutuşabilen ot ve saman balyası vs. meskul saha içerisinde biriktirmek.

 

 

Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar

 

MADDE 9- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

(1) Bu Yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak.

 

(2) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.

 

(3) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi.

 

(4) Belediyeden izin almadan mezar yapmak, her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.

 

(5) Belediyeden izin almadan mezarlığa ağaç dikmek.

 

(6) Mezarlık alanında ateş yakmak.

 

(7) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran okumak.

 

(8) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.

 

(9) Defin ruhsatı almadan defin yapmak.

 

 

İmarla İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 10- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

(1) Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık açmak; iş yerlerinin havalandırma bacalarını kanalizasyona bağlamak.

 

 

(2) Binaların dış cephesinden, proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, (hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkarmak.

 

(3) Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları, yollara ve yaya kaldırımlarına bırakmak.

 

 

(4) Her türlü yıkımlarda; izinli tadilatlarda (basit onarımlar dâhil olmak üzere) çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, gerekli tedbirleri almamak.

 

(5) Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe binalar ve içinde oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması için, gerekli önlemleri almamak.

 

 

 

 

 

(6) İnşaatlarda, tahta perde ile çevrili kısım haricinde çalışılması.

 

(7) İnşaat ve tamirata ait inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında depolanması, tamirat ve yapım çalışması esnasında, her ne suretle olursa olsun gelip geçenlere ve çevreye zarar verilmesi,

 

(8) İnşaat atıklarını kaldırmamak ve inşaat atıklarını Belediye tarafından belirlenen bölge haricine dökmek, inşaat atık ve artıklarını cadde, sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak,

 

(9) İnşaat ruhsat bilgilerini içeren levhayı binanın görünür yerine asmamak.

 

(10) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini, belirlenen ölçülerde tahta perde (en az 1,5 m yükseklikte) ile kapatmamak.

 

(11) Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması, izinli dahi olsa bu işlemler esnasında çevreye zarar verilmesi,

 

(12) Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların dış cephesinin belediyenin istediği renkte boyanmaması.

 

(13) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların; üzerlerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması.

 

(14) Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke, halı vb. şeyler döşemek.

 

(15) İşyeri kapılarını (yangın güvenliği ile ilgili kapılar hariç) dışarıya, kaldırıma doğru açılması.

 

(16) Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın kazılması, paletli iş makinelerince veya herhangi bir sebeple asfalt yolların tahrip edilmesi, parke taşlarının sökülmesi, beton zeminlere zarar verilmesi, yasak olup; aksi takdirde yapan ve yaptıranlar hakkında uygulanacak idari para cezası ile birlikte, tespiti yapılacak olan zararın tamamı ilgili kişi veya kişilerden tahsil edilir.

 

(17) Belediyeden izin alınmadan, mesken ve işyerlerinin dış cephelerine klima takılması,

 

(18) Bina çatılarına o binada faaliyette bulunsun veya bulunmasın bina yüksekliğini artıracak şekilde reklâm tabelası koymak. Çatı ve balkonlara takılan çanak antenlerin mesken sahiplerine rahatsızlık vermemesi, görüntüsünü kesmemesi ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermemesi için gerekli önlemleri almamak.

 

(19) Asılan reklâm tabelalarının komşu esnafların görünümünü engellemesi, ışıklı reklâm panolarının meskenlere rahatsızlık vermemesi için gerekli önlemleri almamak.

 

(20) Toprak, kum, mıcır, harç vb. inşaat malzemeleri ile kömür tozu ve talaş ile ot saman ve hurda kâğıt vb. maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek, belirlenen gün ve saatler dışında izinsiz hafriyat çalışması yapmak ve beton dökmek,

 

(21) Yol, yeşil alan ve imar çalışmaları sonucu oluşan yol artığı vb. alanlara ekin ekmek, bu alanlarda ziraat yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafik ile İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 11- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

(1) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak, yasaklanmış olup; aksi takdirde yapan ve yaptıranlar hakkında uygulanacak idari para cezası ile birlikte, tespiti yapılacak olan zararın tamamı ilgili kişi veya kişilerden tahsil edilir.

 

(2) Bisiklet ya da motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçların festival ve yürüyüş alanına girmesi, belirlenen saatler dışında yük indirmek amacı ile dahi olsa trafiğe kapatılmış cadde ve sokaklara araç sokmak.

 

(3) Şehir içi hafriyat taşıyan araçların, belediyeden izin almaması.

 

(4) Yol ve kaldırım üzerlerine uzun süreli olarak araç bırakmak.

 

 

 

Daimi ve Geçici Pazar Yerleriyle İlgili Yasaklar

 

 

MADDE 12- Daimi pazaryerinde faaliyette bulunacak belediyeye kayıtlı her çeşit esnafın Pazar yeri yönetmeliğine ilaveten aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmaları yasaktır.

 

 

(1) Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak ve devretmek. (Bu durumu tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir ve depozit bedelleri Belediye’ye irat olarak kaydedilir.)

 

(2) Hileli satış yapmak. (Bir yıl içerisinde üç defa hileli satış yaptığı tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.)

 

(3) Pazaryerinde yüksek sesle bağırarak satış yapmaya çalışmak.

 

(4) Damgalanmamış ölçü ve tartı aleti ile el kantarı kullanmak.

 

(5) Pazara giriş kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamak, yere, duvarlara çivi çakmak gibi zarar verici hareketlerde bulunmak.

 

(6) Pazaryerlerinde yaya ve taşıt geçişleri için ayrılan bölümleri işgal etmek.

 

(7) Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında Pazar yeri kurmak ve kapalı Pazar alanında depolama yapmak, tezgâh açarak faaliyette bulunmak.

 

(8) Belediyeden izin almadan kavun, karpuz ve narenciye vb. sergileri kurmak.

 

(9) Pazarın bitimini müteakip pazaryerinde mal, tezgah ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri poşete koymadan dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak.

 

(10) Satışa arz edilen mallar için fiyat etiketi koymamak veya müşteriyi aldatıcı etiket koymak.

 

(11) Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, ateş yakmak.

 

 

 

 

 

 

(12) Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direkt, levha, tabela benzeri şeyler asmak.

 

(13) Pazaryerlerinde hal dışında (rüsumsuz) toptan mal satışı yapmak.

 

 

Belediyenin Ruhsat ve Denetimine Tabi İşyerleriyle İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 13- Belediyenin ruhsat ve denetimine dair işyerleri aşağıdaki emir ve yasaklara uymak zorundadır.

 

(1) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açılması ve çalıştırılması.

 

(2) İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında, ruhsata aykırı işlerin yapılması, ruhsat alındıktan sonra işyerinin büyütülmesi ve ruhsat şartlarında değişiklik yapılması.

 

(3) Canlı müzik izni almadan canlı müzik yayını yapılması, izin alınan işyerlerinde belirtilen saatler haricinde, canlı müzik yayını yapılması.

 

(4) Kabukları soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek maddelerin, açıkta bulundurulması ve satılması.

 

(5) Gıda maddeleriyle ilgili olarak; bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf vb. şeylerin üzerlerinin; cam, mermer, fayans vb. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmaması ve devamlı temiz bulundurulmaması.

 

(6) İşyerlerinin her zaman temiz bulundurulmaması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılmaması, genel temizliğe riayet edilmemesi; Yapılan işin türüne göre kullanılan her türlü malzeme ile bardak, tabak, çatal, kaşık vb. mutfak malzemeleri, oyun kâğıtları ve aletlerinin, temizliğinin yetersiz olması, çok aşınmış ve kullanım vasfını kaybetmiş olması.

 

(7) İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin; sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle ihlal edebilecek işlere, tahsis edilmesi.

 

(8) İşyerlerinden, ikametgâhlara ve diğer işyerlerine kapı açılması.

 

(9) İşyerlerinde çalışanların; elbiselerini, gıda maddelerine temas edecek yerlere koyması.

 

(10) Gıda maddesi imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde; işçilerin günlük ve iş elbiselerinin özel bir dolap içinde bulundurulmaması.

 

(11) Sıhhi tedbirleri alınmamış ve ambalajlanmamış gıda maddelerinin taşınması ve satılması, paketlenmiş, ambalajlanmış ürünlerin etiketsiz ve son kullanma tarihi geçmiş olarak satılması.

 

(12) Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurulmaması.

 

(13) İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple satışa arz edilmemesi veya saklanması.

 

(14) Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve satılması.

 

(15) Noksan gramajlı ekmek üretilmesi ve satılması.

 

 

 

 

 

 

 

(16) Gıda üretim ve satış yerlerinde üretim izin belgesinin görünür yerde asılı bulundurulmaması (5179 sayılı kanun ile ekmeklerde etiket zorunluluğu kaldırıldı).

 

(17) Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması.

 

(18) Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, terazi bulundurulmaması.

 

(19) İşyerinde çalışanların, işkollarına göre belirlenmiş, iş elbisesi giymemesi, iş elbiselerinin kirli olması. İş yerlerinde çalışanların ilk yardım ihtiyaçları için içerisinde ilk yardım malzemelerinin bulunduğu ecza dolabının bulunmaması.

 

(20) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılan kişilerin, belediyeye bildirilmemesi.

 

(21) Ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu gıda mamulleri imalathanelerinde un eleme eleğinin çalışır durumda bulunmaması.

 

(22) Ekmek üretimi aşamasında kullanılan pasa bezlerinin bulunmaması veya kirli olması

 

(23) Gıda üretim ve satış yerleri ile diğer tarifeye tabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnaf odasından onaylı fiyat tarifesinin iş yerinin görünür yerinde asılı bulunmaması.

 

(24) Tarifesinde ve etiketinde belirtilen satış fiyatının üzerinde (Fahiş fiyatla ) mal ve hizmet satmak.

 

(25) Ustalık belgesine tabi iş kollarında işyeri açanların tabi oldukları ustalık belgelerinin iş yerinde asılı olmaması.

 

(26) Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinin Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde kayıtlı, damgası yapılmış ölçü ve tartı aletlerini bulundurmaması, beyan yılı içerisinde damgalarını yaptırmaması.

 

(27) Perakende LPG tüp satış yerlerinde yönetmeliklerce ve TSE Standartlarınca belirlenen Kg. dan fazla dolu tüp bulundurulması ve bu tür işyerlerinde LPG tüpü ve aparatları dışında ürün satılması.

 

(28) Kumar kastı olmaksızın kahvehane ruhsatı bulunan yerler dışında kâğıt oyunları, okey, vb. oyunlar oynatılması.

 

(29) İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı (Gürültü, Ses, Toz, Duman, İs, Koku, Katı, Sıvı ve Gaz atıkları vb.) gerekli tedbirleri almamaları.

 

(30) Kantinlerde (hastane ve okul kantinlerinde) lokanta türü yiyeceklerin (yemek, döner vb.) satışını yapmak (yurt binalarının altında faaliyet gösteren kantinler hariç), bakkal ve manav dükkânlarında tost, döner, sandviç gibi gıda maddelerinin satılması.

 

(31) Türk Bayrağı Tüzüğünün 17 maddesi işyerleri, konut vb. özel yerlere Milli Bayramlarda, Resmi Bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde Bayrak asılabilir hükmü gereğince iş yerlerinin ön kısmına solmuş, deforme olmuş, yırtılmış ve özelliğini kaybetmiş bayrak asmak.

 

(32) Belediye sınırları dışındaki fırın, fabrika ve üretim yerlerinde üretilen ekmek ve ekmek çeşitleri (nohutlu, zeytinli, çavdarlı, kepekli, yulaflı, karabuğday, tam buğday vb.) (üzerinde logosu ve son

kullanma tarihi bulunan marka tescilli ambalajlı ürünler hariç) Belediye sınırları içinde satılmak üzere marketlere, bakkallara ve ekmek satış yerleri vb. yerlere dağıtılması, açıkta ve vitrin içerisinde satışı yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Kabahatlerin Tespit Usulü, İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi Kabahatlerin Tespit Usulü

 

MADDE 14-

 

(1) Bu Yönetmelikte sayılan Emir ve yasaklar ile kabahatler kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek tutanak ile yapılır.

 

(2) Tutanakta en az iki zabıta görevlisinin imzası ile hakkında tutanak düzenlenen kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda tutanağa şerh düşülür.

 

 

 İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi

 

MADDE 15-

 

(1) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men'ine karar verilir.

 

(2) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

 

(3) Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Uygulamaya ilişkin hükümler

 

 

MADDE 16- Bu Yönetmelikte yer verilmeyen emir, yasak ve kabahatler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Birinci Kısım, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

 

Saklı hükümler

 

MADDE 17- Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklar hususunda diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri saklıdır.

 

Yürürlük

 

MADDE 18- Bu yönetmelik, Alpullu Belediye Meclisinin kabulü ve internet sayfasında ilanını ile yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme

 

MADDE 19- Bu yönetmeliği Alpullu Belediye Başkanı yürütür. EK-1 Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

 

a) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları.

 

b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.

 

c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.

 

d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.

 

e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları,

kalorifer, kül ve cürufları.

 

 

Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:

 

a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.

 

b) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.

 

c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.

 

d) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.

 

e) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.

 

f) Daimi Pazaryerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.

 

g) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri

 

h) Soba külleri.

 

DİĞER KARARLAR
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZE AİT 39 NA 041 PLAKALI ARACIN SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2019
  Karar No 07
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZCE ÖĞRENCİ TAŞINMASI AMACIYLA ARAÇ KİRALANMASI
  Karar Tarihi 03/01/2019
  Karar No 06
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZE AİT 39 NE 184 PLAKALI ARACIN HURDAYA AYRILMASININ VE SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2019
  Karar No 05
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 05/12/2018 TARİH VE 43 SAYILI KARARIN İPTAL EDİLMESİ VE YENİ MECLİS KARARI ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2019
  Karar No 04
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2019 YILI İÇİNDE TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ÇALIŞTIRILMASI, ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2019
  Karar No 03
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu MECLİS HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2019
  Karar No 02
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN VE MECLİSİN 1 YIL İÇİNDEKİ TATİL SÜRESİNİN VE TATİL AYININ BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2019
  Karar No 01
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 05 Aralık

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu ALPULLU BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİLİĞİNİN (MÜDÜRLÜĞÜNÜN) ŞİRKET PERSONELİ GAMZE DUMANLI'YA VERİLMESİ
  Karar Tarihi 05/12/2018
  Karar No 44
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 05 Aralık

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu MEMUR NORM KADRO İHDASI VE BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
  Karar Tarihi 05/12/2018
  Karar No 43
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 05 Aralık

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN BELEDİYE BAŞKANI SAİM KIRCI'YA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  Karar Tarihi 05/12/2018
  Karar No 42
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 05 Aralık

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu SU ABONELERİNDEN BORÇLU OLANLARA AKILLI SAYAÇ, DİĞER ABONELERİMİZE NORMAL SAYAÇ TAKILMASI
  Karar Tarihi 05/12/2018
  Karar No 41
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 05 Aralık

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN BELEDİYEMİZE HİBE EDİLEN KEPÇENİN KABULÜ
  Karar Tarihi 05/12/2018
  Karar No 40
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 05 Aralık

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu OCAK AYI MECLİS TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 05/12/2018
  Karar No 39
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu UYGULAMA İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLAR
  Karar Tarihi 01/11/2018
  Karar No 38
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZİN 2019 YILINDA UYGULAYACAĞI ÜCRET TARİFELERİ
  Karar Tarihi 01/11/2018
  Karar No 37
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYENİN 2019 YILI BÜTÇESİ
  Karar Tarihi 01/11/2018
  Karar No 36
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 01/11/2018
  Karar No 35
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 171 ADA 1,2,3,4,5,6 PARSEL, 172 ADA 1,2 PARSEL VE 127 ADA 1 PARSELLERİ İÇEREN UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ İSTENMESİ
  Karar Tarihi 01/10/2018
  Karar No 34
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu KASIM AYI MECLİS TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 01/10/2018
  Karar No 33
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 05 Eylül

  EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
  Konu EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  Karar Tarihi 05/09/2018
  Karar No 32
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu FESTİVAL STAND ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  Karar Tarihi 01/08/2018
  Karar No 31
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu KAYNAK MAKİNESİ HİBE KABULÜ
  Karar Tarihi 01/08/2018
  Karar No 30
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELDEMİZ KENAN EVREN CADDESİ, ORDU CADDESİ, PANCARKÖY DERESİ VE AÇIK SPOR ALANI (STADYUM) İLE TANIMLI ALANA AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
  Karar Tarihi 01/08/2018
  Karar No 29
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 193 ADA 1-2 PARSELLER UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
  Karar Tarihi 01/08/2018
  Karar No 28
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 01/08/2018
  Karar No 27
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZ SU ABONELERİNDEN 70 YAŞ VE ÜZERİ OLANLARA SU SAYAÇLARI AKILLI YA DA MANUEL OLARAK TAKILMASI
  Karar Tarihi 01/06/2018
  Karar No 26
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 01/06/2018
  Karar No 25
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017 YILI KESİN HESABI
  Karar Tarihi 02/05/2018
  Karar No 24-4
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017 YILI KESİN HESABI
  Karar Tarihi 02/05/2018
  Karar No 24-3
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017 YILI KESİN HESABI
  Karar Tarihi 02/05/2018
  Karar No 24-2
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017 YILI KESİN HESABI
  Karar Tarihi 02/05/2018
  Karar No 24-1
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 02/05/2018
  Karar No 23
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2. TEKLİF ÇAĞRISINA PROJE SUNULMASI
  Karar Tarihi 07/04/2018
  Karar No 22
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2. TEKLİF ÇAĞRISINA PROJE SUNULMASI
  Karar Tarihi 07/04/2018
  Karar No 21
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu ATIKSU TESİSİ İNŞAATI İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A.Ş. DEN EK KREDİ KULLANILMASI
  Karar Tarihi 07/04/2018
  Karar No 20
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZE AİT ŞEKER MAHALLESİ DR. SADIK AHMET SOKAK NO: 18 DE KAYITLI TAŞINMAZIN SATIŞI İÇİN ALINAN KARARDAKİ ADA PARSEL NUMARASININ DÜZELTİLMESİ VE TEKRAR SATIŞI İÇİN ENCÜMEN ÜYELERİNE YETKİ VERİLMESİ
  Karar Tarihi 07/04/2018
  Karar No 19
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYE BAŞKANININ 2017 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
  Karar Tarihi 07/04/2018
  Karar No 18
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 5393 SAYILI KANUNUN 33. MADDESİNİN B FIKRASI GEREĞİNCE 2 ADET ENCÜMEN ÜYE SEÇİLMESİ
  Karar Tarihi 07/04/2018
  Karar No 17
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2018 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 07/04/2018
  Karar No 16
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  MART AYI MECLİS KARARLARI

  MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi 01/03/2018
  Karar No 15-2
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  MART AYI MECLİS KARARLARI

  MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu ALPULLU BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN KABULÜ
  Karar Tarihi 01/03/2018
  Karar No 15
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  MART AYI MECLİS KARARLARI

  MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZE AİT DR. SADIK AHMET SOKAK NO:18'DE BULUNAN BELEDİYEMİZE AİT MEZBAHANIN SATILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
  Karar Tarihi 01/03/2018
  Karar No 14
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  MART AYI MECLİS KARARLARI

  MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZ ZABITA HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE ÖDENECEK AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 01/03/2018
  Karar No 13
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  MART AYI MECLİS KARARLARI

  MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYE BAŞKANI, MECLİS ÜYELERİ VE BELEDİYE PERSONELİNİN SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI UYGULAMALARI VE YENİ ÇAĞRILARA PROJE SUNMAK İÇİN YURT DIŞINA GÖREVLİ ÇIKMALARINA VE YURT DIŞINA ÇIKACAK OLAN MECLİS ÜYESİ VE GÖREVLİ MEMURLARIN TESPİTİ KONUSUNDA BELE
  Karar Tarihi 01/03/2018
  Karar No 12
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  MART AYI MECLİS KARARLARI

  MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYE BAŞKANI, MECLİS ÜYELERİ VE BELEDİYE PERSONELİNİN SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI UYGULAMALARI VE YENİ ÇAĞRILARA PROJE SUNMAK İÇİN YURT DIŞINA GÖREVLİ ÇIKMALARINA VE YURT DIŞINA ÇIKACAK OLAN MECLİS ÜYESİ VE GÖREVLİ MEMURLARIN TESPİTİ KONUSUNDA BELE
  Karar Tarihi 01/03/2018
  Karar No 12
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  MART AYI MECLİS KARARLARI

  MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 01/03/2018
  Karar No 11
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
  Konu ALPULLU BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KURULMASI
  Karar Tarihi 01/02/2018
  Karar No 10
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

  ŞUBAT AYI MECLİS KARARI
  Konu 13. ŞEKER KÜLTÜR VE MÜZİK FESTİVALİNİN 2018 YILINDA YAPILMASININ VE FESTİVAL KOMİTESİNE ÜYE SEÇİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  Karar Tarihi 01/02/2018
  Karar No 09
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
  Konu MART AYI MECLİS TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 01/02/2018
  Karar No 08
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu ALPULLU GENÇLİKSPOR KULÜBÜNE NAKDİ YARDIM VE DEPLASMAN MAÇLARI İÇİN OTOBÜS İHTİYACININ KARŞILANMASI
  Karar Tarihi 03/01/2018
  Karar No 07
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu EPDK TARAFINDAN DAĞITIM LİSANSI VERİLEN YETKİLİ ŞİRKETİN DOĞAL GAZ DAĞITIM BÖLGESİNE BELDEMİZİN EKLENMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2018
  Karar No 06
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2018 YILI BİNA, ARSA VE ARAZİ M2 BEYANLARININ %50 ORANINA ÇEKİLMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2018
  Karar No 05
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZDE 2018 YILINDA İSTİHDAM EDİLECEK KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ AVUKATIN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2018
  Karar No 04
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu BELEDİYEMİZDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2018
  Karar No 03
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu MECLİS HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2018
  Karar No 02
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN VE MECLİSİN 1 YIL İÇİNDEKİ TATİL SÜRESİNİN VE TATİL AYININ BELİRLENMESİ
  Karar Tarihi 03/01/2018
  Karar No 01
  Müdürlük / Birim YAZI İŞLERİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  ALPULLU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

  ALPULLU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ
  Konu ALPULLU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No 08
  Müdürlük / Birim ZABITA KOMİSERLİĞİ
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 ®